Velkommen til Løve Idrætsforening

Vedtægter

 

Vedtægter for Løve Idrætsforening

 

§ 1. Foreningens navn er Løve Idrætsforening. Stiftet den 27.april 1938.

 

§ 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg kommune (tidligere Høng kommune) på Sjælland.

 

§ 3. Foreningens formål er at fremme idrætten, såvel boldspil, fri idræt. gymnatik, folkedans og andet kulturelt arbejde.

 

§ 4. Som aktiv medlem kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, som når de er fyldt 16 år får stemmeret på generalforsamlingen. Børn og passive medlemmer kan optages, men har ikke stemmeret.

 

§ 5. For at blive aktiv medlem, må der betales kontigent for mindst en sportsgren.

 

§ 6.

Stk 1: Foreningen afholder hvert år i november måned ordinær generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i foreningens egen sportsavis eller i dagspressen.

 

Stk 2: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved simpelt stemmeflertal. På denne generalforsamling vælges bestyrelse og 2 supplanter, samt 2 bilagskontrollanter, ligesom regnskabet fremlægges til godkendelse.

 

Stk 3: Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Beretning og regnskab til debat

6. Valg af formand for 2 år (ulige år)

7. Valg af kasserer for 2 år (lige år)

8. Valg af bestyrelse

9. Valg af supplanter

10. Valg af bilagskontrollanter

12. Indkomne forslag

13. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde.

 

Stk. 4: Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel på samme måde, som den ordinære generalforsamling, så ofte bestyrelsen finder det fornødent eller efter skriftlig begæring af mindst 1/3 af de stemme berettigede medlemmer. Dagsorden skal opgives til bestyrelsen og må kun angå foreningsanligender.

 

Stk. 5: Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningsanliggender. Afstemningen sker enten skriftlig eller ved håndsoprækning. Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 6: Forslag som ønsket behandlet, og som kun må angå foreningsanliggender indsendes til formanden senest 6 dage før generalforsamlingen.

 

§ 7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf henholdsvis 3 og 4 afgår efter tur hvert andet år. Bilagskontrollanterne afgår skiftevis hvert andet år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer, supplanter og bilagskontrollanter kan genvælges.

 

§ 8. Bestyrelsen leder foreningens løbende sager, ligesom den træffer bestemmelser om afholdelse af stævner, konkurrencer og fester m.v. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontigent og sørger for dets opkrævning.

 

§ 9. Medlemmer der er i restance med kontigent fortaber stemmeretten. Medlemmer der viser dårlig opførsel ved stævner, sammenkomster og lignende eller på træningspladserne, kan af bestyrelsen udvises af foreningen for kortere eller længere tid, med tab af betalt kontigent, ligesom medlemmer der er i restance for mere end et år, bør udelukkes af foreningen.

 

§ 10. Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 16 år, mindst 4 skal være myndige.

 

§ 11. Foreningen tegnes af formanden i foreningen samt 2 bestyrelsemedlemmer. alle 3 skal være myndige.

 

§ 12. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

 

§ 13. Særlige udvalg, som måtte blive valgt for at varetage en bestemt sportsgrens interesser, kan ikke uden bestyrelsens samtykke bruge af foreningens penge ligesom den ej heller kan fastsætte stævner, konkurrencer eller andre sammenkomster.

 

§ 14. Til ændring af lovene kræves beslutning på generalforsamlingen, hvor mindt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

§ 15. Til ophævelse af foreningen kræves beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede har givet møde og stemmer herfor. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, og denne er da beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. Vedtagelser er kun gyldige såfremt 2/3 af de mødte stemeberettigede stemmer derfor, i modsat fald bortfalder forslagene.

§ 16. I tilfælde af foreningens ophævelse træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes det skal forholdesmed foreningens formune eventuelt underskud. Denne blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. november 2006.

 

Lone Kristensen Jan Pedersen Palle Larsen

(kasserer) (formand) (næstformand)

 

Palle Larsen Anders Jørgensen Pernille Bundgaard

(sekretær) (fodbold senior) (HG/LIF)

 

 

Karsten Larsen Anders Larsen Ulrich Thomsen

(fodbold ungdom) (gymnastik) (badminton)

 

 

 

Løve IF • Bøstrupvej 7 4270 Høng • 58 86 63 47 • Love-if@mail.dk • www.love-if.dk