Velkommen til Løve Idrætsforening

Generalforsamling

 

Referat af ordinær generalforsamling i Løve Lokalråd – Løve Skole 3.3.2015

 

Dagsorden:

 

1a. Valg af stemmetællere: Jan P. og Ole A.

1b. Valg af dirigent: Søren O. som fastslog at indkaldelse til generalforsamling var udsendt rettidigt

 

2. Bestyrelsens beretning samt godkendelse af denne

Sven-Åge fortalte om det velbesøgte arrangement – arrangeret i fællesskab med øvrige lokale foreninger og virksomheder - da renoveringen af gadekæret blev indviet i sommers.

Derudover – ligeledes arrangeret i fællesskab med øvrige foreninger mv i lokalområdet – om fællesspisning (70 personer) i Løve Forsamlingshus, hvor der kom mange forskellige forslag til fremtidige fælles aktiviteter såsom flere fælles spisninger, virksomhedsbesøg, etablering af facebook-siden ”Løve beboerintra” mv

Sven-Åge har desuden deltaget i møde om kollektiv trafik i lokalområdet

Der arbejdes på snarlig beplantning mv. ved gadekæret

Ved Løve Skole er en sansesti og motorcrossbane i ”støbeskeen” (ikke via Løve Lokalråd). (Forhåndstilkendegivelse forefindes om bevilling af økonomisk støtte hertil)

 

3. Det reviderede regnskab som udviste et underskud på kr. 29,- blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag:

A.)Sven-Åge foreslog og det blev vedtaget, at generalforsamling ikke fremover annonceres i Ugebladet, da det er for dyrt og fordi det fremadrettet annonceres på Løve Beboerintra (udover mail-rundsendelse)

B.)Thomas om tilslutning til fibernet (SEAS-NVE) fra og med byskiltet (Bøstrupvej). Han havde tidligere samlet 30-50 underskrifter fra beboere på vejen, som ønskede fibernet uden for bygrænsen. Fik oplyst, at de hver især skulle søge individuelt via blanket på udbyderens hjemmeside.

Sven-Åge Westphalen vil kontakte SEAS-NVE for en løsning.

 

5. Fastsættelse af næste års kontingent

Det blev enstemmigt vedtaget, at der fortsat er fastsat kontingent på kr. 0,-

 

6. Valg jf. §§ 6-7

 

a. Bestyrelsesmedlemmer

Stine Degn og Michael Raisa blev begge genvalgt

 

b. Bestyrelsessuppleanter

Britta Larsen blev valgt som suppleant

 

c. Revisorer/bilagskontrollanter

Hanne H. Hansen blev genvalgt

 

d. Revisorsuppleant

Søren Olsen blev genvalgt

 

7. Eventuelt

Jan P. mindede om de vedtagne forslag ved fællesspisningen 30.9.2014: lokale virksomhedsbesøg, ”Åben Landsby dag” (med Løve Mølle m.fl.). Der blev aftalt møde mellem de, som arbejder videre med disse tiltag, så de kan blive virkeliggjort.

Jan P. mente endvidere, at der kom for lidt nyt fra lokalrådet på linket på idrætsforeningens hjemmeside. (Sven-Åge gjorde Jan P. og undertegnede opmærksom på dagen efter generalforsamlingen, at der var nyere indlæg på linket dels vedrørende Løve Gadekær og dels om fællesspisningen, så sidste nyt var ikke vedrørende generalforsamlingen i 2014)

 

Ole A. oplyste, at der var sat åkander ud i gadekæret, men at der stadig skulle tilføres middel mod andemad o.l. et eller flere år endnu. Lokalrådet betaler for dette middel.

Derudover at der er opsat info-tavle og juletræsfod ved gadekær. Juletræet skal i 2015 være mindre, så det ikke når op over gadebelysningen.

 

Referent Susanne Riis

 

 

Løve IF • Bøstrupvej 7 4270 Høng • 58 86 63 47 • Love-if@mail.dk • www.love-if.dk