Velkommen til Løve Idrætsforening

Vedtægter

 

Vedtægter for Løve Lokalråd

 

§ 1 FORMÅL

Stk. 1 Lokalrådets navn er Løve Lokalråd.

Stk. 2 Lokalrådet har to formål: at medvirke til områdets udvikling via lokalrådets egne initiativer samt at varetage lokalområdets interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder.

Lokalrådet er og skal være uafhængig af partipolitik.

Stk. 3 Lokalrådet kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af konkrete opgaver.

Stk. 4 Lokalrådets midler må kun bruges til opfyldelse af lokalrådets formål.

 

§ 2 MEDLEMSKAB

Stk. 1 Medlemskab kan opnås af enhver person bosiddende i Gierslev sogn.

 

§ 3 KONTINGENT

Stk. 1 Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemskab tegnes for 1 år gældende fra 1.4 til 31.3

 

§ 4 MEDLEMSINFORMATION

Stk. 1 Information sker ved møder, omdeling eller bekendtgørelse i den lokale presse og eventuelt på foreningens hjemmeside.

 

§ 5 GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle lokalrådets anliggender.

 

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved annoncering på facebook-siden ”Løve beboerintra”, ved opslag på infotavlen og ved udsendelse af mail herom til medlemmer. I indkaldelsen skal dagsordenen angives.

 

Stk. 3 Til at lede generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, der ikke må være medlem af den siddende bestyrelse.

 

Stk. 4 Alle personer bosiddende i det i § 2 stk. 1 nævnte område har taleret på generalforsamlingen

 

Stk. 5 Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. Ved tvivlstilfælde om stemmeret skal medlemskab dokumenteres. Der stemmes ved personligt fremmøde.

En fremmødt stemmeberettiget kan maksimum medbringe 1 skriftlig fuldmagt fra et andet medlem.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning foretages, når mindst et medlem forlanger det.

 

Stk. 6 Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter, stemmer for. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden.

 

Stk. 7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 8 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

1a Valg af stemmetællere

1b Valg af dirigent

2 Bestyrelsens beretning samt godkendelse af denne

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4 Indkomne forslag

5 Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3

6 Valg jf. § 6 og 7

a. Bestyrelsesmedlemmer

b. Bestyrelsessuppleanter

c. Revisor

d. Revisorsuppleant

7 Eventuelt

 

Stk. 9 Sekretæren tager referat af generalforsamlingens handlinger. Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten og indgår i bestyrelsesprotokollen.

 

Stk. 10 Formanden, et flertal i bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne kan anmode om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Anmodning skal foregå skriftligt, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodningens modtagelse.

Om indkaldelse, ledelse og stemmeret gælder samme regler, som ved den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 BESTYRELSEN

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen.

2 medlemmer vælges i ulige år og 3 i lige år.

Ved første valg vælges de to, der får flest stemmer for 2 år, mens de tre øvrige er valgt for 1 år.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig snarest med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede. Ved stemmelighed er formandens,

eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 4 Lokalrådet tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 5 Den ordinære generalforsamling vælger 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. Suppleanten med flest stemmer er 1. suppleant. Suppleanter indtræder i den periode, som det bestyrelsesmedlem, suppleanten skal erstatte, er valgt til.

 

§ 7 ØKONOMI

Stk. 1 Medlemmernes kontingent indbetales på en konto i et pengeinstitut.

Stk. 2 Kassereren fører foreningens regnskab og modtager alle regninger og kontingenter vedrørende Lokalrådet.

Stk. 3 Årsregnskabet, der følger kalenderåret, fremlægges på den ordinære generalforsamling, revideret og underskrevet af den samlede bestyrelse.

Stk. 4 Ingen af Lokalrådets medlemmer eller bestyrelsen hæfter personligt for lokalrådets forpligtelser.

Stk. 5 Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor, der afgår hvert andet år. 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

 

§ 8 LOKALRÅDETS OPLØSNING

Stk. 1 Bestemmelse om Lokalrådets opløsning kan kun tages på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum.

Stk. 2 Vedtagelse af foreningens opløsning kræver godkendelse af mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede inklusive fuldmagter. Der skal stemmes skriftligt.

Stk. 3 Den sidste generalforsamling bestemmer, hvad Lokalrådets midler skal anvendes til. Dog skal formålet være af almennyttig karakter i lokalområdet.

 

 

Vedtaget på generalforsamling d. 3. marts 2015.

 

 

Løve IF • Bøstrupvej 7 4270 Høng • 58 86 63 47 • Love-if@mail.dk • www.love-if.dk